DNSE Detail Stock UDL

UPCOM: CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

UDL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

79.44 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.55 tỷ

Doanh thu

167 tỷ

5.01%

1,745.05

0

0.08

0%

1.71%

1.55%

14.09%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam

50.2%

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk

36%

Nguyễn Thị Thúy Vân

10%

Nguyễn Quốc Tuấn

0.05%

Khác

3.75%

Tin tức & Sự kiện