UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 351,800 CP

UDL: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 351,800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam
- Mã chứng khoán: UDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,971,600 CP (tỷ lệ 44.89%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 351,800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/06/2023.

HNX