UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

UDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong quý II/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2023;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cho đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc chấp thuận cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty.

HNX