UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 351,800 CP

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 351,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: UDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 354,800 CP (tỷ lệ 5.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 351,800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 351,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,000 CP (tỷ lệ 0.05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2023.

HNX