UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 351,800 CP

UDL: Nguyễn Quốc Tuấn - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 351,800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: UDL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 354,800 CP (tỷ lệ 5.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 351,800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi hình thức đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/06/2023.

HNX