UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 150,000 CP

UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 150,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Hữu Hiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: UPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 934,224 CP (tỷ lệ 27.48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/07/2023.

HNX