UPC: Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đã bán 145,000 CP

UPC: Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đã bán 145,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tài
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: UPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 645,538 CP (tỷ lệ 18.99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 145,154 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 145,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500,538 CP (tỷ lệ 14.72%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2023.

HNX