UPC: Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 145,154 CP

UPC: Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 145,154 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tài
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: UPC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 645,538 CP (tỷ lệ 18.99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 145,154 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/07/2023.

HNX