17:51, 21/09/2022

VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE