VE8 (CTCP Xây dựng Điện Vneco 8) - Đỗ Chiến Thắng - Phó Giám đốc - đã bán 4.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Chiến Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: VE8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.100 CP (tỷ lệ 0,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2023.

Xem thêm tại hnx.vn