DNSE Detail Stock VE8

HNX: CTCP Xây dựng Điện VNECO 8

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

VE8

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8.46 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-12.32 tỷ

Doanh thu

32.50 tỷ

0.10%

-6,843.98

0

-0.15

0%

-179.59%

-10.29%

-12.73%

10,346.50%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam

55.93%

CTCP Sách Giáo dục tại TP.HCM

5.07%

Andreas Karall

4.51%

Nguyễn Công Diệu

0.12%

Khác

34.37%

Tin tức & Sự kiện