09:04, 31/03/2022

VFR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFR của CTCP Vận tải và Thuê tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

  HNX