VFR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VFR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFR của CTCP Vận tải và Thuê tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

HNX