VHH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh

VHH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hoàng Anh
- Mã chứng khoán: VHH
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 778,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,123,300 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.98%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 31/07/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 345,300 CP (tỷ lệ 4.6%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX