DNSE Detail Stock VHH

UPCOM: CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

Sản xuất xi măng

logo

VHH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

24.75 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-5.92 tỷ

Doanh thu

50.44 tỷ

0.21%

-788.86

0

1.11

0%

-23.15%

-10.58%

-4.25%

74.26%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng

17.6%

Nguyễn Văn Tưởng

17.6%

Nguyễn Ngọc Bích

14.07%

Nguyễn Đình Chiến

12.4%

Khác

38.33%

Tin tức & Sự kiện