VHH: Nguyễn Mạnh Hùng không còn là cổ đông lớn

VHH: Nguyễn Mạnh Hùng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Hùng
- Mã chứng khoán: VHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 778,000 CP (tỷ lệ 10.37%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 778,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 31/07/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX