VIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
Nhà máy Viglacera Yên Phong – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
          - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ 28/03/2023 đến 10/04/2023

HNX