17:46, 21/07/2021

VLF: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,792,864 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
  - Mã chứng khoán: VLF
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,792,864 CP (tỷ lệ 23.35%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thu Mười
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,792,864 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/07/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/08/2021.

  HNX