18:03, 29/08/2022

VMD: Giải trình biến động 10% KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex giải trình biến động 10% KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE