VNE: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2023 trước và sau kiểm toán, thay đổi so với năm trước và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Xem thêm tại hsx.vn