VNE: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC HN kiểm toán năm 2023 và biện pháp, lộ trình khắc phục

Xem thêm tại hsx.vn