VNS: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

VNS: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã CK: VNS) ra khỏi diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 05/09/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm