VPC: Ông Nguyễn Văn Anh bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Trưởng BKS

VPC: Ông Nguyễn Văn Anh bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm Trưởng BKS

HNXTài liệu đính kèm