VSC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Hội đồng chiến lược kinh doanh và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng

Xem thêm tại hsx.vn