DNSE Detail Stock VSC

HOSE: CTCP Container Việt Nam

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

VSC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,416 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

140 tỷ

Doanh thu

2,304 tỷ

6.41%

523.03

0

1.32

6.02%

7.09%

4.64%

31.32%

49.97%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Khánh Chi

2.18%

Đàm Văn Huy

1.91%

Trần Tuấn Linh

1.86%

Phạm Sĩ Hưng

1.67%

Khác

92.38%

Tin tức & Sự kiện