VSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

Xem thêm tại hsx.vn