VSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSG của CTCP Container Phía Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX