15:48, 17/03/2022

VSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSG của CTCP Container Phía Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX