15:53, 16/02/2022

VTE: Nguyễn Thanh Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 780,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hà
  - Mã chứng khoán: VTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,767,336 CP (tỷ lệ 17.74%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Hoàng Phương
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 108,160 CP (tỷ lệ 0.69%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 780,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 780,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,987,336 CP (tỷ lệ 12.74%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 25/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 11/02/2022.

  HNX