VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTM của CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác theo quy định của điều lệ công ty và qui định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, số 750. đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16. khu Tây Sơn 2. phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau

HNX