VW3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hành giữ chức Giám Đốc; Ông Lưu Xuân Quang làm Phó Giám Đốc - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Kế Toán Trưởng

VW3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hành giữ chức Giám Đốc; Ông Lưu Xuân Quang làm Phó Giám Đốc - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Kế Toán Trưởng

HNX

Tài liệu đính kèm