VWS: Quyết định về việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

VWS: Quyết định về việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

.

Tài liệu đính kèm:
1.VWS_2023.3.31_5a0f0da_QD_06.2023_Xac_dinh_gia_khoi_diem_NMNVL_signed.pdf
2.VWS_2023.3.31_ae3f2d2_CBTT_signed.pdf
3.VWS_2023.3.31_e154bbf_QD_05.2023_phe_duyet_phuong_an_chuyen_nhuong_NMNVL_signed.pdf
4.VWS_2023.3.31_e5bedd6_QD_07.2023_Lua_chon_to_chuc_dau_gia_NMNVL_signed.pdf

HNX