WCS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC
- Mã chứng khoán: WCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 573,900 CP (tỷ lệ 22.96%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 577,000 CP (tỷ lệ 23.08%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ trọng
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn