XLV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

XLV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20-28/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đông quyết định.

HNX