CFPT2214

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 11 tháng của HSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CFPT2214

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
87.28
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
30/10/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2214

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
8.4983:1
Giá chuyển đổi
64.59
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA