CFPT2303

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 9 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CFPT2303

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
87.96
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
07/11/2023

Thông tin cơ bản của CFPT2303

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
8.4983:1
Giá chuyển đổi
73.09
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA