CMWG2304

HOSE

Chứng quyền mua MWG kỳ hạn 7 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CMWG2304

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
42.59
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
28/12/2023

Thông tin cơ bản của CMWG2304

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
19.8099:1
Giá chuyển đổi
33.68
Khối lượng phát hành
1,300,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA