CMWG2310

HOSE

Chứng quyền mua MWG kỳ hạn 12 tháng của HSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CMWG2310

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
58.40
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
01/08/2024

Thông tin cơ bản của CMWG2310

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
54.50
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA