CPOW2208

HOSE

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPOW2208

Biến động
0.01 - 0.80
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
15.30
Giá cơ sở gần nhất
12,750.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/03/2023

Thông tin cơ bản của CPOW2208

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
15.22
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file