CPOW2308

HOSE

Chứng quyền mua POW kỳ hạn 9 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CPOW2308

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
12.90
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
15/04/2024

Thông tin cơ bản của CPOW2308

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
12.00
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA