CSHB2303

HOSE

Chứng quyền mua SHB kỳ hạn 9 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CSHB2303

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
12.37
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
02/07/2024

Thông tin cơ bản của CSHB2303

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
12.35
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA