CTPB2303

HOSE

Chứng quyền mua TPB kỳ hạn 7 tháng của KIS phát hành bởi

Giá gần nhất của CTPB2303

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
17.18
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
28/12/2023

Thông tin cơ bản của CTPB2303

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
7.1875:1
Giá chuyển đổi
15.81
Khối lượng phát hành
2,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA