CVHM2302

HOSE

Chứng quyền mua VHM kỳ hạn 12 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CVHM2302

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
52.76
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
22/05/2024

Thông tin cơ bản của CVHM2302

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
50.00
Khối lượng phát hành
12,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA