CVHM2304

HOSE

Chứng quyền mua VHM kỳ hạn 6 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVHM2304

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
53.64
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
29/11/2023

Thông tin cơ bản của CVHM2304

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
53.56
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA