CVIB2306

HOSE

Chứng quyền mua VIB kỳ hạn 10 tháng của ACBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CVIB2306

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.70
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
21/08/2024

Thông tin cơ bản của CVIB2306

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
1.9439:1
Giá chuyển đổi
16.52
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA