CVNM2307

HOSE

Chứng quyền mua VNM kỳ hạn 4 tháng của SSI phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CVNM2307

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
75.08
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
30/11/2023

Thông tin cơ bản của CVNM2307

Tài sản cơ sở
CTCP Sữa Việt Nam
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
75.00
Khối lượng phát hành
12,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA