CVRE2323

HOSE

Chứng quyền mua VRE kỳ hạn 6 tháng của VPBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CVRE2323

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.83
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
12/06/2024

Thông tin cơ bản của CVRE2323

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
24.80
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA