DNSE Detail Stock AAH

UPCOM: CTCP Hợp Nhất

Khai thác than

logo

AAH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

542 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

98.74

0

0.53

0%

0%

0%

0%

4.75%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện