DNSE Detail Stock AAM

HOSE: CTCP Thủy sản MeKong

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

AAM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

85.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.60 tỷ

Doanh thu

141 tỷ

0.21%

-248.98

0

0.30

0%

-1.27%

-1.21%

-0.74%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lương Hoàng Mãnh

46.69%

CTCP Vật liệu Xây dựng Motilen Cần Thơ

7.35%

Nguyễn Hoàng Anh

3.36%

Nguyễn Hoàng Nhơn

2.83%

Khác

39.77%

Tin tức & Sự kiện