DNSE Detail Stock ABR

HOSE: CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt

Phân phối thực phẩm

logo

ABR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

270 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

26.71 tỷ

Doanh thu

42.10 tỷ

2.70%

1,335.59

0

0.01

469.23%

8.69%

7.09%

59.34%

0%

-

14.55%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Phát triển Quang Thái

39.7%

Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức

24.75%

Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh

14.35%

Lan, Wan - Chen

4.89%

Khác

16.31%

Tin tức & Sự kiện