DNSE Detail Stock ACC

HOSE: CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Sản xuất bê tông

logo

ACC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,491 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

69.84 tỷ

Doanh thu

650 tỷ

15.86%

665.10

0

0.19

-62.26%

5.60%

2.98%

20.26%

59.56%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương

48.78%

Nguyễn Thị Kim Thanh

23.67%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

9.61%

America LLC

1.59%

Khác

16.35%

Tin tức & Sự kiện