Tin tức & sự kiện

15/08/2022

ACE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

12/08/2022

ACE sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (UPCoM: ACE) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/08/2022.

12/08/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 15/09/2022 thanh toán 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
+ Đợt 2 : ngày 20/10/2022 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/09/2022 (đợt 1) và ngày 20/10/2022 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 15/09/2022 thanh toán 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
+ Đợt 2 : ngày 20/10/2022 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/09/2022 (đợt 1) và ngày 20/10/2022 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/08/2022

ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2022

ACE: Nghị quyết HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

01/08/2022

ACE: Ban hành Quy chế công bố thông tin

01/08/2022

ACE: Nghị quyết HĐQT về việc chốt dach sách, trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021

27/07/2022

ACE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

ACE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/04/2022

ACE: Bổ nhiệm Ông Trần Anh Tấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay Ông Hoàng Thế Hiển

26/04/2022

ACE: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

26/04/2022

ACE: ACE-Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi)

26/04/2022

ACE: ACE-Quy chế hoạt động của BKS

26/04/2022

ACE: ACE-Quy chế hoạt động của HĐQT

26/04/2022

ACE: ACE-Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

26/04/2022

ACE: ACE-Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

26/04/2022

ACE: ACE-Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

26/04/2022

ACE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

ACE: Tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 (bổ sung)